วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

ปัจจุบันอุบัติภัยจากการจราจร จัดเป็นปัญหาสำคัญอันดันต้นๆ ของประเทศ ในแต่ละปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  แม้รัฐบาลจะกำหนดนโยบายออกมา  เพื่อป้องกันควบคุมอุบัติเหตุแล้ว แต่จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกลับทวีเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันสภาพปัญหาจราจรนับวันจะเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมสะดวกประชาชนมีการจับจ่ายมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด  โดยเฉพาะเมืองใหญ่  ทำให้สูญเสียพลังงานของชาติปีละจำนวนมหาศาล  สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ที่สำคัญจากสถิติการเกิดอุบัติภัยทางจราจรที่ผ่านมา มีอุบัติภัยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก   โดยเฉพาะเทศกาลวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน      มีผู้คนได้รับบาดเจ็บล้มตายหรือทุพพลภาพ ทำให้สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะผู้ขับขี่ยานพาหนะดื่มสุราและมีบ่อยครั้งที่เกิดเหตุผู้ขับขี่เสพยาเสพติดและเกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก โดยกลุ่มโซนเมืองหล่ม ซึ่งประกอบด้วย กศน.ตำบลน้ำก้อ, ตำบลสักหลง, ตำบลวัดป่า, หนองสว่าง, ฝายนาแซง, เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว, และ กศน.เทศบาลเมืองหล่มสัก         จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุบัติภัยบนท้องถนน  เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร รวมถึงการป้องกันอุบัติภัยในชุมชน ให้กับเยาวชนและประชาชนของประเทศให้เป็นผู้มีระเบียบ วินัย ปฏิบัติตามกฎจราจรและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกที่ดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป
               


จากนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  นโยบายด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำในกลุ่ม 
  กลุ่ม ประกอบด้วย อาชีพเกษตรกรรม อาชีพอุตสาหกรรม อาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์และกลุ่มบริหารการบริการ เพื่อให้การดำเนินงานจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ในพื้นที่ของอำเภอหล่มสักมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดผลดีแก่ทางราชการ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ
ดังนั้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่ต้องการมีงานทำอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนได้อีกระดับหนึ่ง  และมอบหมายให้                กศน.ตำบลน้ำก้อ            ดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
จักสานไม้ไผ่
จักสานไม้ไผ่
ตัดผมเสริมสวย
การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

วิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  กศน. ตำบลน้ำก้อ
จงเลือกข้อที่ถูกที่สุด
๑.      จำนวนใดต่อไปนี้มีค่ามากที่สุด
ก.      ๙,๑๕๘                                                               ข. ๘,๑๐๒
ข.      ๗,๑๔๑                                                               ง. ๑,๙๑๐
 ๒. ค่าประมานจำนวนพันของ  ๒๙,๕๑๒  คือจำนวนใดต่อไปนี้
        ก. ๒๐,๐๐๐                                                                                ข. ๒๙,๐๐๐
        ค. ๒๙,๕๐๐๐                                                            ง. ๓๐,๐๐๐
 ๓. วันแรก เอ เก็บมังคุตได้   ๒๕๐  กิโลกรัม  วันที่สองเก็บได้อีก   ๓๒๐  กิโลกรัม  รวมสองวัน เอ เก็บมังคุตได้ กี่ กิโลกรัม
       ก.  ๕๗๐  กิโลกรัม                                                    ข. ๕๘๐  กิโลกรัม
       ค. ๖๒๐  กิโลกรัม                                                     ง.  ๖๗๐  กิโลกรัม
 ๔. แม่ซื้อส้มมา  ๑๒  ผล  พ่อซื้อมามากกว่าแม่    ผล  ต่อและต๋อง กิน ส้มไปคนละ    ผล  อยากทราบว่าเหลือส้มกี่ผล
       ก.  ๑๖  ผล                                                                  ข.  ๑๘  ผล
       ค. ๒๐  ผล                                                                   ง.  ๒๒  ผล
 ๕. ตัวประกอบร่วมของ  ๑๘ ,  ๒๔  คือข้อใด
      ก.  ๒,๓                                                                        ข.  ๒, ๓, ๖
      ค.  ๑, ๒, ๓                                                                 ง.  ๑, ๒, ๓, ๖
 ๖. ข้อใดเป็น  ค.ร.น. ของ  ๒๑  และ  ๖๓
      ก.  ๙๐                                                                            ข.  ๑๘
      ค.  ๑๕                                                                          ง. 
๗.  ห.ร.ม.  และ  ค.ร.น.  ของ    และ  ๑๒  ต่างกันเท่าไร
      ก.                                                                               ข. 
      ค.  ๒๐                                                                           ง.  ๒๔


 ๘.  เด๋อเลี้ยงวัว  ๖๐  ตัว  เป็นตัวผู้        ตัวของวัวทั้งหมด  อยากทราบว่า เด๋อ เลี้ยงวัวตัวเมียกี่ตัว
      ก.  ๑๒  ตัว                                                                   ข.  ๒๔  ตัว
      ค.  ๓๖  ตัว                                                                   ง.  ๔๘  ตัว
 ๙.  น้ำตาลทราย  ๒๒      กิโลกรัม  แบ่งใส่ถุง  ถุงละ          กิโลกรัม   จะแบ่งน้ำตาลทรายได้กี่ถุง
      ก.    ถุง                                                                      ข.    ถุง
      ค.   ๑๑  ถุง                                                                  ง.  ๑๒  ถุง
 ๑๐.     ของเงินของฉันคิดเป็นเงิน   ๑๒๖   บาท   และ      ของเงินของน้องคิดเป็นเงิน   ๑๓๒   บาท  ฉันและน้องมีเงินรวมกันเท่าไร
       ก.  ๕๑๖  บาท                                                            ข.  ๑๙๔   บาท
       ค.  ๒๖๘  บาท                                                           ง.  ๓๒๒   บาท
พบกลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน


ปรัชญา  
 สร้างคนดี   มีงานทำ   นำความรู้  สู่การพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์ ( Vision ) 
ประชาชนอำเภอหล่มสัก  ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียมกัน   เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้  และการมีอาชีพที่ยั่งยืน ภายในปี 2558
เอกลักษณ์  บริการเปี่ยมน้ำใจ ใส่ใจคุณภาพ มุ่งผลสู่การพัฒนา พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์  เป็นคนดี  มีงานทำ  อยู่อย่างพอเพียง
สีประจำ  กศน.อำเภอหล่มสัก    สีน้ำเงิน และ สีแดง