วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

ปรัชญา  
 สร้างคนดี   มีงานทำ   นำความรู้  สู่การพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์ ( Vision ) 
ประชาชนอำเภอหล่มสัก  ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียมกัน   เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้  และการมีอาชีพที่ยั่งยืน ภายในปี 2558
เอกลักษณ์  บริการเปี่ยมน้ำใจ ใส่ใจคุณภาพ มุ่งผลสู่การพัฒนา พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์  เป็นคนดี  มีงานทำ  อยู่อย่างพอเพียง
สีประจำ  กศน.อำเภอหล่มสัก    สีน้ำเงิน และ สีแดง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น