วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

วิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  กศน. ตำบลน้ำก้อ
จงเลือกข้อที่ถูกที่สุด
๑.      จำนวนใดต่อไปนี้มีค่ามากที่สุด
ก.      ๙,๑๕๘                                                               ข. ๘,๑๐๒
ข.      ๗,๑๔๑                                                               ง. ๑,๙๑๐
 ๒. ค่าประมานจำนวนพันของ  ๒๙,๕๑๒  คือจำนวนใดต่อไปนี้
        ก. ๒๐,๐๐๐                                                                                ข. ๒๙,๐๐๐
        ค. ๒๙,๕๐๐๐                                                            ง. ๓๐,๐๐๐
 ๓. วันแรก เอ เก็บมังคุตได้   ๒๕๐  กิโลกรัม  วันที่สองเก็บได้อีก   ๓๒๐  กิโลกรัม  รวมสองวัน เอ เก็บมังคุตได้ กี่ กิโลกรัม
       ก.  ๕๗๐  กิโลกรัม                                                    ข. ๕๘๐  กิโลกรัม
       ค. ๖๒๐  กิโลกรัม                                                     ง.  ๖๗๐  กิโลกรัม
 ๔. แม่ซื้อส้มมา  ๑๒  ผล  พ่อซื้อมามากกว่าแม่    ผล  ต่อและต๋อง กิน ส้มไปคนละ    ผล  อยากทราบว่าเหลือส้มกี่ผล
       ก.  ๑๖  ผล                                                                  ข.  ๑๘  ผล
       ค. ๒๐  ผล                                                                   ง.  ๒๒  ผล
 ๕. ตัวประกอบร่วมของ  ๑๘ ,  ๒๔  คือข้อใด
      ก.  ๒,๓                                                                        ข.  ๒, ๓, ๖
      ค.  ๑, ๒, ๓                                                                 ง.  ๑, ๒, ๓, ๖
 ๖. ข้อใดเป็น  ค.ร.น. ของ  ๒๑  และ  ๖๓
      ก.  ๙๐                                                                            ข.  ๑๘
      ค.  ๑๕                                                                          ง. 
๗.  ห.ร.ม.  และ  ค.ร.น.  ของ    และ  ๑๒  ต่างกันเท่าไร
      ก.                                                                               ข. 
      ค.  ๒๐                                                                           ง.  ๒๔


 ๘.  เด๋อเลี้ยงวัว  ๖๐  ตัว  เป็นตัวผู้        ตัวของวัวทั้งหมด  อยากทราบว่า เด๋อ เลี้ยงวัวตัวเมียกี่ตัว
      ก.  ๑๒  ตัว                                                                   ข.  ๒๔  ตัว
      ค.  ๓๖  ตัว                                                                   ง.  ๔๘  ตัว
 ๙.  น้ำตาลทราย  ๒๒      กิโลกรัม  แบ่งใส่ถุง  ถุงละ          กิโลกรัม   จะแบ่งน้ำตาลทรายได้กี่ถุง
      ก.    ถุง                                                                      ข.    ถุง
      ค.   ๑๑  ถุง                                                                  ง.  ๑๒  ถุง
 ๑๐.     ของเงินของฉันคิดเป็นเงิน   ๑๒๖   บาท   และ      ของเงินของน้องคิดเป็นเงิน   ๑๓๒   บาท  ฉันและน้องมีเงินรวมกันเท่าไร
       ก.  ๕๑๖  บาท                                                            ข.  ๑๙๔   บาท
       ค.  ๒๖๘  บาท                                                           ง.  ๓๒๒   บาท
พบกลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น