วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556จากนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  นโยบายด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำในกลุ่ม 
  กลุ่ม ประกอบด้วย อาชีพเกษตรกรรม อาชีพอุตสาหกรรม อาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์และกลุ่มบริหารการบริการ เพื่อให้การดำเนินงานจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ในพื้นที่ของอำเภอหล่มสักมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดผลดีแก่ทางราชการ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ
ดังนั้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่ต้องการมีงานทำอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนได้อีกระดับหนึ่ง  และมอบหมายให้                กศน.ตำบลน้ำก้อ            ดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
จักสานไม้ไผ่
จักสานไม้ไผ่
ตัดผมเสริมสวย
การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น