วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

ปัจจุบันอุบัติภัยจากการจราจร จัดเป็นปัญหาสำคัญอันดันต้นๆ ของประเทศ ในแต่ละปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  แม้รัฐบาลจะกำหนดนโยบายออกมา  เพื่อป้องกันควบคุมอุบัติเหตุแล้ว แต่จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกลับทวีเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันสภาพปัญหาจราจรนับวันจะเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมสะดวกประชาชนมีการจับจ่ายมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด  โดยเฉพาะเมืองใหญ่  ทำให้สูญเสียพลังงานของชาติปีละจำนวนมหาศาล  สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ที่สำคัญจากสถิติการเกิดอุบัติภัยทางจราจรที่ผ่านมา มีอุบัติภัยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก   โดยเฉพาะเทศกาลวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน      มีผู้คนได้รับบาดเจ็บล้มตายหรือทุพพลภาพ ทำให้สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะผู้ขับขี่ยานพาหนะดื่มสุราและมีบ่อยครั้งที่เกิดเหตุผู้ขับขี่เสพยาเสพติดและเกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก โดยกลุ่มโซนเมืองหล่ม ซึ่งประกอบด้วย กศน.ตำบลน้ำก้อ, ตำบลสักหลง, ตำบลวัดป่า, หนองสว่าง, ฝายนาแซง, เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว, และ กศน.เทศบาลเมืองหล่มสัก         จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุบัติภัยบนท้องถนน  เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร รวมถึงการป้องกันอุบัติภัยในชุมชน ให้กับเยาวชนและประชาชนของประเทศให้เป็นผู้มีระเบียบ วินัย ปฏิบัติตามกฎจราจรและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกที่ดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป
               
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น